نشانی های پرکاربرد

این صفحه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر با توجه به شرایط فعلی و در راستای حمایت از رسانه‌های کشورمان و پاسخ به نیازهای شهروندان، امکان دسترسی یکجا به این رسانه‌ها را از طریق سامانه‌ی زیرفراهم نموده است.

هم‌چنین با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی، لیستی از سایر درگاههای ارتباطی ارایه خدمات متنوع مورد نیاز شهروندان نظیر بانک‌ها، موسسات عمومی، دولتی و آموزشی و سایر درگاه‌های پرمصرف کاربران نیز از طریق همین‌ سامانه‌ قابل دسترس می‌باشد.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)