دستورالعمل «صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»

با عنایت به لزوم بهبود و ساماندهی صنعت صوت و تصویر فراگیر کشور و لزوم فعالیت نظام‌مند رسانه‌های صوت و تصویر، «مقررات صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده ۱- در این مقررات، واژگان و عبارات در معانی مشروح در زیر به کار می‌رود:

۱-۱  ساترا: «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وابسته به «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»؛

۱-۲  انتشار: قرار دادن داده در معرض دسترس؛

۱-۳  رسانه صوت و تصویر فراگیر: مجموعه متشکل از سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاریِ «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکارِ «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی «انتشار» دهد، که در این مقررات به اختصار «رسانه» نامیده می‌شود؛

۱-۴  مخاطب: شخص حقیقی که «صوت و تصویر» انتشار یافته در «رسانه»‌ را دریافت کند؛

۱-۵  بارگذار: شخص حقیقی یا حقوقی که صوت و تصویر را برای انتشار در «رسانه‌» بارگذاری ‌کند؛

۱-۶  پیشخوان رسانه: درگاه یا درگاه‌های اختصاصی یک «رسانه» که مخاطبان و بارگذاران با استفاده از آن به صوت یا تصویر «انتشار» یافته در «رسانه» دسترسی پیدا می‌کنند یا صوت و تصویر را برای «انتشار» در «رسانه» بارگذاری می‌کنند؛ از قبیل نام دامنه (Domain Name)، کارافزار (App) و دستگاه‌های مبدل اختصاصی مانند «Set top box»؛

۱-۷  نشانی «رسانه»: شناسه‌ یا شناسه‌های نشان دهنده منشأ انتشار صوت یا تصویر یک «رسانه» در فضای مجازی؛ از قبیل آدرس اینترنتی (IP)؛

۱-۸  نام رسانه: «نام تجارتی» مخصوص یک «رسانه»؛

۱-۹  نشان رسانه‌: «علامت تجاری» مخصوص یک «رسانه»؛

۱-۱۰  مجوز: اجازه‌ای است که توسط «ساترا» صادر و به موجب آن فعالیت مشخص شخص یا اشخاص دارای شرایط مقرر در مدت معین مجاز دانسته می‌شود.

۱-۱۱  پروانه: سندی است که توسط «ساترا» صادر و به موجب آن «مجوز» فعالیت‌ در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر، با شرایط و مدت معین، به یک «رسانه» اعطا می‌شود.

۱-۱۲  شناسه: عدد یگانه‌ای است که توسط ساترا صادر و به موجب آن «مجوز» فعالیت در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر، با شرایط و مدت معین، به یک «رسانه» اعطا می‌شود.

۱-۱۳ دارنده رسانه: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که منفرداً یا مشترکاً دارنده نشانی و دارنده یا ارائه دهنده پیشخوان یک «رسانه» باشند؛

۱-۱۴  مدیر رسانه: شخص حقیقی که توسط «دارنده یا دارندگان رسانه» متقاضی اخذ «مجوز» برای تصدی مدیریت رسانه مورد تقاضای آن‌ها معرفی و صلاحیت وی برای تصدی سمت مزبور ضمن صدور «پروانه» یا «شناسه» به تأیید «ساترا» رسیده باشد.

تبصره ۱– «مدیر رسانه» مسئول اجرای مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده توسط «ساترا» است و تصدی مدیریت امور و اختیار اتخاذ تصمیم در مورد انتشار محتوا در رسانه‌های داری «پروانه» یا «شناسه»، باید در انحصار «مدیر رسانه» باشد.

تبصره ۲– مسئولیت «مدیر رسانه» نافی مسئولیت «دارنده رسانه» و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به «رسانه» و اقدامات «مدیر رسانه» برابر قوانین و مقررات موضوعه و مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده توسط «ساترا» نیست.

ماده ۲– اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی و اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی که منفرداً یا مشترکاً دارنده نشانی و دارنده یا ارائه دهنده پیشخوان قابل استفاده به عنوان «نشانی رسانه» و «پیشخوان رسانه» باشند، وفق شرایط مندرج در این مقررات می‌توانند برای فعالیت در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر از «ساترا» تقاضای «مجوز» کنند.

تبصره ۱- در صورتی که دارنده نشانی و دارنده یا ارائه دهنده پیشخوان موضوع تقاضای «مجوز» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تقاضای صدور «مجوز» باید مشترکاً توسط کلیه دارندگان و ارائه دهندگان نشانی و پیشخوان مزبور به «ساترا» ارائه شود.

تبصره ۲- شناسه ملی اشخاص حقوقی، عددی است که به موجب مقررات موضوعه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اشخاص حقوقی ایرانی اختصاص می‌یابد.

ماده ۳- صدور «مجوز» فعالیت در زمینه «انتشار» «صوت و تصویر فراگیر» برای تمامی متقاضیان، منوط به احراز دارا بودن شرایط عمومی مقرر در ماده (۹) مقررات حاضر است، اما با توجه به گونه انتشار و نوع یا انواع محتوایی که متقاضی یا متقاضیان قصد انتشار آن را دارند و همچنین نوع یا انواع پیشخوان رسانه موضوع تقاضا، به تشخیص «ساترا»، برخی از متقاضیان برای اخذ «مجوز» علاوه بر شرایط عمومی مقرر در ماده (۹) مقررات حاضر، باید دارای تمام یا برخی از شرایط تخصصی موضوع ماده (۱۲) مقررات حاضر نیز باشند.

ماده ۴-  متقاضیان اخذ و تمدید «مجوز»، می‌بایست با مراجعه به «سامانه جامع صدور مجوز» در «درگاه اینترنتی ساترا»، «کاربرگ‌های تقاضای اخذ مجوز» یا «کاربرگ‌های تقاضای تمدید مجوز» را در سامانه مذکور تکمیل و ثبت کنند.

ماده ۵-  پس از تکمیل و ثبت کاربرگ‌های مربوط، لزوم یا عدم لزوم دارا بودن شرایط تخصصی و حسب مورد فهرست شرایط تخصصی لازم برای اخذ یا تمدید «مجوز» مورد تقاضا به همراه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به منظور احراز شرایط عمومی و تخصصی مزبور از طریق «سامانه جامع صدور مجوز» به متقاضیان اعلام می‌شود.

ماده ۶- «ساترا» اطلاعات و مستنداتی را که متقاضیان به منظور احراز صلاحیت‌های لازم ارائه نموده‌اند بررسی و به ترتیب ذیل عمل می‌کند:

۶-۱  به متقاضیانی که دارای تمام شرایط عمومی و حسب مورد شرایط تخصصی اعلام شده وفق ماده (۳) مقررات حاضر باشند، حسب تشخیص «ساترا» «پروانه» یا «شناسه» اعطا می-شود.

۶-۲  به متقاضیانی که دارای تمام یا برخی از شرایط عمومی اعلام شده وفق ماده (۳) مقررات حاضر نباشند، از طریق «سامانه جامع صدور مجوز» دلایل عدم احراز شرایط مورد نیاز ابلاغ شده و متقاضیان مزبور می‌توانند پس از تأمین شرایط مورد نیاز، مجدداً وفق مقررات حاضر از طریق سامانه مزبور تقاضای اخذ «مجوز» کنند.

۶-۳  به متقاضیانی که دارای تمام شرایط عمومی بوده اما فاقد برخی از برخی شرایط تخصصی اعلام شده وفق ماده (۳) مقررات حاضر باشند، به تشخیص ساترا «پروانه محدود» اعطا می‌شود تا ظرف مهلت مشخصی که در پروانه صادره تعیین می‌شود، دیگر شرایط لازم را تحصیل کنند.

تبصره- «پروانه محدود»، «پروانه‌ای» است که به موجب آن انتشار صوت و تصویر فراگیر توسط دارنده «پروانه» فقط با رعایت شرایط معین که حسب مورد توسط «ساترا» تعیین می‌شود، مجاز دانسته شده است.

۶-۴  به متقاضیانی که «پروانه محدود» دریافت می‌کنند، از طریق «سامانه جامع صدور مجوز» دلایل عدم احراز شرایط لازم و اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای احراز تحصیل شرایط مزبور ابلاغ می‌شود.

۶-۵  به آن دسته از دارندگان «پروانه محدود» که ظرف مهلت تعیین شده در «پروانه» صادره، اطلاعات و مدارک ابلاغ شده وفق بند (۴-۶) فوق را به «ساترا» ارائه کرده و حسب تشخیص «ساترا» دارای تمام شرایط عمومی و تخصصی اعلام شده وفق ماده (۳) مقررات حاضر باشند «پروانه» اعطا می‌شود.

ماده ۷- مدت اعتبار «پروانه» و «شناسه» صادره حسب مورد توسط «ساترا» تعیین می‌شود و «پروانه» و «شناسه» اعطا شده به متقاضیان در پایان مدت اعتبار، در صورت تقاضای متقاضی و احراز مجدد شرایط لازم وفق مراحل مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) مقررات حاضر قابل تمدید است.

ماده ۸-  شخصیت حقوقی رسانه دارای «مجوز»، حسب مورد با تقاضای «متقاضیان» و تأیید «ساترا» یا با الزام «ساترا» در قالب «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکت» جدید دارای شخصیت حقوقی مستقل که متقاضیان «مجوز» دارنده سهام یا سهم الشرکه آن هستند در مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت می‌رسد.

تبصره- متقاضیان دارای شرایط لازم می‌توانند به عوض تأسیس «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکت» جدید، «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکتی» را که قبل از تقاضای صدور یا تمدید «مجوز» به ثبت رسیده‌ است به عنوان شخصیت حقوقی رسانه موضوع تقاضای خود به «ساترا» معرفی کنند. در این صورت پیش از صدور مجوز، تغییرات لازم در مؤسسه یا شرکت مزبور برای انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱۳) مقررات حاضر باید در مرجع قانونی ثبت مؤسسات غیر تجاری و شرکت‌ها به ثبت برسد.

ماده ۹- شرایط عمومی لازم برای اخذ یا تمدید «پروانه» و «شناسه» عبارت است از:

۹-۱  حسب مورد تکمیل و ثبت «کاربرگ‌های تقاضای اخذ مجوز» یا «کاربرگ‌های تقاضای تمدید مجوز» و «تعهدنامه رسانه صوت و تصویر فراگیر» در «سامانه جامع صدور مجوز»؛

۹-۲  احراز هویت و اصالت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی؛

۹-۳  احراز دارا بودن «نشانی رسانه» و دارا بودن یا ارائه دادن «پیشخوان رسانه» مورد تقاضا؛

تبصره ۱- چنانچه «پیشخوان رسانه» «دامنه اینترنتی» باشد، باید در «شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های واگذار شده (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)» به نام متقاضی به ثبت رسیده باشد؛

۹-۴  احراز شرایط مقرر در ماده (۱۰) مقررات حاضر، در مورد «نام رسانه» و حسب مورد «نشان رسانه»، برای «رسانه»هایی که دارای «نشان رسانه» باشند؛

۹-۵  معرفی مدیر رسانه واجد شرایط وفق ماده (۱۱) مقررات حاضر؛

تبصره ۲- شخص حقیقی که توسط متقاضی یا متقاضیان اخذ «مجوز» برای تصدی سمت «مدیریت رسانه» معرفی می‌شود، نماینده تام‌الاختیار متقاضیان و «رسانه» موضوع تقاضا در مقابل «ساترا» محسوب شده و از این رو هر اظهار، تعهد، اقدام و ابلاغ به شخص مذکور، به منزله اظهار، اقدام، تعهد و ابلاغ به متقاضی و «رسانه» موضوع تقاضا به حساب می‌آید.

تبصره ۳- معرفی شخص حقیقی یا حسب مورد یکی از اشخاص حقیقی دارنده رسانه برای تصدی سمت «مدیریت رسانه» بلامانع است، اما در هرحال شخص معرفی شده برای تصدی سمت مزبور باید دارای صلاحیت‌های لازم باشد

۹-۶  تأیید متن «قرارداد کاربری» در مورد رسانه‌هایی که هر شرط یا قرارداد را به تأیید کاربران خود می‌رسانند.

۹-۷  دارا بودن شرایط مقرر در ماده (۱۳) مقررات حاضر، برای متقاضیانی که تقاضا دارند «رسانه» موضوع تقاضای آن‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل در قالب «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکت» باشد.

ماده ۱۰-  «نام رسانه» و حسب مورد «نشان رسانه» «رسانه»هایی که دارای «نشان رسانه» باشند برای اخذ یا تمدید «پروانه» و «شناسه» باید دارای شرایط زیر باشد:

۱۰-۱  «نام رسانه» و «نشان رسانه» نباید آن چنان شبیه هیچ یک از «رسانه»های ذیل باشد که «مخاطب» را در تشخیص دو «رسانه» از هم به اشتباه بیندازد.

تبصره۱- رسانه‌هایی که برای آن‌ها «پروانه» یا «شناسه» صادر شده باشد، مگر آنکه «نام رسانه» یا «نشان رسانه» مورد تقاضا با تأیید ساترا به متقاضی منتقل شده، یا پس از ابطال یا پایان مدت اعتبار «پروانه» یا «شناسه»، به مدت پنج (۵) سال شمسی «پروانه» یا «شناسه» برای آن‌ها صادر نشده باشد.

تبصره ۲- در مورد استفاده از «نشان رسانه» رسانه دیگر که به مدت پنج (۵) سال شمسی «پروانه» یا «شناسه» برای آن‌ صادر نشده باشد، احراز دارا بودن شرایط مقرر در بند (۲-۱۰) ذیل با ترتیباتی از قبیل انتقال «علامت تجاری» به رسانه متقاضی، انقضای مدت ثبت علامت مزبور یا لغو ثبت آن توسط دادگاه صالح ضروری است.

-«رسانه»های مشهور خارجی؛

-«رسانه»هایی که قبل از ابلاغ مقررات حاضر تأسیس شده‌اند، مشروط به آن که «کاربرگ‌های تقاضای اخذ مجوز» «رسانه»های مزبور ظرف مدت چهل و پنج (۴۵) روز پس از ابلاغ این مقررات در «سامانه جامع صدور مجوز» تکمیل و ثبت شده و حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه پس از ثبت و تکمیل اولین تقاضا، «پروانه» یا «شناسه» برای آن‌ها صادر شده باشد.

۱۰-۲  «نشان رسانه»‌ باید برابر قوانین و مقررات ثبت علایم تجاری، به نام متقاضی «مجوز» به ثبت رسیده باشد.

۱۰-۳  «نام رسانه» و «نشان رسانه» نباید مشتمل بر واژگان یا اشکالی باشد که عرفاً قبیح محسوب می‌شوند.

ماده ۱۱-  اشخاص حقیقی معرفی شده توسط متقاضیان اخذ «مجوز» برای تصدی سمت «مدیر رسانه» باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

۱۱-۱  دارا بودن تابعیت ایرانی؛

۱۱-۲  داشتن حداقل هجده (۱۸) سال تمام؛

۱۱-۳  عدم صدور حکم قطعی حجر یا ورشکستگی به تقصیر؛

۱۱-۴  نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری؛

۱۱-۵  عدم محرومیت از مدیریت «رسانه» به حکم قطعی دادگاه صالح یا انقضای مدت محرومیت مزبور؛

۱۱-۶  عدم محرومیت از مدیریت «رسانه» به حکم مراجع رسیدگی به تخلفات وفق «مقررات رسیدگی به تخلفات و شکایات» یا انقضای مدت محرومیت مزبور؛

ماده ۱۲-  شرایط تخصصی که حسب تشخیص «ساترا»، برخی از متقاضیان برای دریافت «مجوز» باید دارای تمام یا برخی از آن‌ها باشند عبارتند از:

۱۲-۱  ثبت شخصیت حقوقی مستقل «رسانه» مورد تقاضا در قالب «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکت» دارای شرایط مقرر در ماده (۱۳) مقررات حاضر در مرجع قانونی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری؛

۱۲-۲  در اختیار داشتن «پیشخوان رسانه» و سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری با امکانات و کارایی که توسط «ساترا» تعیین می‌شود و راه‌اندازی و استفاده صحیح از آن‌ها در «رسانه» مورد تقاضا، به تشخیص «ساترا»؛

۱۲-۳  «مدیر رسانه» دارای صلاحیت‌های تعیین شده توسط «ساترا» از قبیل گواهی‌نامه «مدیریت رسانه» از «ساترا» یا مراجع مورد تأیید «ساترا»، سوابق کاری، مدارک تحصیلی و تخصص مورد نیاز با توجه به مشخصات رسانه موضوع تقاضا و احراز صلاحیت‌ توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح؛

۱۲-۴  در اختیار داشتن تعداد مکفی اشخاص حقیقی دارای صلاحیت‌های تخصصی لازم برای «نظارت بر محتوای رسانه» به تشخیص ساترا؛

۱۲-۵  دارا بودن متن «قرارداد کاربری» مورد تأیید «ساترا» و پیش بینی تدابیر لازم به منظور آنکه استفاده همه مخاطبان و بارگذاران محتوا از رسانه منوط به موافقت با قرارداد مذکور به نحو تعیین شده توسط «ساترا» باشد؛

ماده ۱۳-  صدور «مجوز» برای «مؤسسات غیر تجاری» و «شرکت‌هایی»‌ که بدواً به عنوان شخصیت حقوقی «رسانه» به ثبت می‌رسند یا «مؤسسات غیر تجاری» و «شرکت‌هایی» که تقاضا دارند به موجب «مجوز» صادره «مؤسسه غیر تجاری» یا «شرکت» معرفی شده توسط آن‌ها شخصیت حقوقی «رسانه» مورد تقاضا محسوب شود، علاوه بر دیگر شرایط مقرر، منوط به احراز شرایط زیر است:

۱۳-۱  موضوع آن‌ها به تأیید «ساترا» رسیده و الزاماً مشتمل بر«انتشار متن، صوت و تصویر فراگیر با رعایت مقررات ابلاغی ساترا» باشد.

۱۳-۲  متن اساسنامه و حسب مورد شرکت‌نامه یا تقاضانامه ثبت آن‌ها به تأیید ساترا برسد.

۱۳-۳  حداقل هفتاد درصد (۷۰%) سهام، سرمایه، سود و اختیار تعیین مدیران آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت و سرمایه تماماً ایرانی تعلق داشته باشد؛

۱۳-۴  مدیر یا مدیران آن‌ها دارای شرایط عمومی مندرج در ماده (۱۱) و حسب مورد شرایط تخصصی مذکور در بند (۳-۱۲) ماده (۱۲) مقررات حاضر باشند.

ماده ۱۴–  «پروانه» و «شناسه» صادره فقط برای فعالیت‌ رسانه مربوط، در چهارچوب شرایطی که توسط متقاضیان حسب مورد در «کاربرگ‌های تقاضای اخذ مجوز» یا «کاربرگ‌های تقاضای تمدید مجوز» در «سامانه جامع صدور مجوز» درج و ثبت شده است و وفق شرایط تعیین شده در حین صدور «پروانه» یا «شناسه» با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خصوصاً مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی «ساترا» دارای اعتبار است و هر فعالیت خارج از شرایط مزبور، فعالیت بدون مجوز محسوب می‌شود.

ماده ۱۵-  پس از صدور «پروانه» و «شناسه»، هر تغییر در شرایطی که هنگام تقاضای متقاضی در «کاربرگ‌های تقاضای اخذ مجوز» یا «کاربرگ‌های تقاضای تمدید مجوز» در «سامانه جامع صدور مجوز» درج شده است، از قبیل هر تغییر در «دارندگان رسانه»، «شخصیت حقوقی» «رسانه»، «مدیر رسانه»، «نشانی رسانه»، «نام رسانه»، «نشان رسانه»، «پیشخوان رسانه»، نوع «محتوا» یا گونه «انتشار» «محتوا» در «رسانه» و سامانه‌های موضوع بند (۲-۱۲) ماده (۱۲) مقررات حاضر، منوط به تکمیل و ثبت «کاربرگ‌های تقاضای تغییر مجوز» در «سامانه جامع صدور مجوز» و تأیید تغییرات مورد تقاضا توسط «ساترا» می‌باشد.

ماده ۱۶-  پس از تکمیل و ثبت «کاربرگ‌های تقاضای تغییر مجوز» در «سامانه جامع صدور مجوز»، چنانچه اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات مزبور مستلزم احراز شرایطی نباشد، مراتب رد یا تأیید تغییرات مورد تقاضا از طریق سامانه مذکور به متقاضی ابلاغ می‌شود و در صورتی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات مورد تقاضا مستلزم احراز شرایطی باشد، فهرست شرایط لازم به همراه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای احراز آن‌ها از طریق «سامانه جامع صدور مجوز» به متقاضی اعلام می‌شود.

ماده ۱۷-  در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات مورد تقاضا مستلزم احراز شرایطی باشد، پس از ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز، «ساترا» به ترتیب مقرر در ماده (۶) مقررات حاضر عمل کرده و در صورت احراز شرایط مقرر «پروانه» یا «شناسه» جدید با اعمال تغییرات مورد تقاضا برای متقاضیان صادر می‌کند.

ماده ۱۸-  «پروانه» و «شناسه» قابل انتقال به غیر نیست و هر تغییر در «دارندگان رسانه»، «مدیر رسانه»، و «شخصیت حقوقی» رسانه موکول به طی مراحل مقرر در مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مقررات حاضر و صدور «پروانه» و «شناسه» جدید با شرایط مورد تقاضاست.

ماده ۱۹-  علاوه بر مواردی که «پروانه» یا «شناسه» رسانه‌های متخلف برابر «مقررات رسیدگی به تخلفات و شکایات» معلق یا باطل می‌شود، هر گاه به تشخیص «ساترا» محرز شود که «رسانه» دارای «پروانه» یا «شناسه» شرایط ابلاغی وفق ماده (۵) مقررات حاضر را از دست داده است، مراتب از طریق «سامانه جامع صدور مجوز» به متقاضی اعلام و مدتی برای ارائه اطلاعات و مستندات لازم برای احراز مجدد شرایط مقرر تعیین می‌شود. درصورت عدم ارائه تمام یا برخی اطلاعات و مستندات مزبور در موعد تعیین شده یا عدم احراز شرایط مقرر توسط «ساترا» به دلیل نقص یا ایراد در اطلاعات و مستندات مذکور، «پروانه» یا «شناسه» صادره باطل می‌شود.

فایل pdf دستورالعمل و تعهدنامه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر