معاونت کاربران و تنظیم‌گران اجتماعى

معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی با هدف اعمال رویکردهای نوین تنظیم‌گری با درنظرگرفتن هنجارهای اجتماعی، ساماندهی پویش‌های مردمی، ارتقای سواد رسانه‌ای با استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی و تشکیل شبکه تنظیم‌گران و فعالان اجتماعی حوزه صوت و تصویر فراگیر تشکیل شده است.