مدیریت تعاملات بین‌المللى

مرکز مدیریت تعاملات بین‌المللی با هدف شناسایی، حضور موثر و مشارکت در مجامع بین‌المللی و هم‌افزایی با نهادهای تنظیم‌گر مشابه در حوزه صوت و تصویر فراگیر و انتقال دانش و تجربیات بین‌المللی به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تشکیل شده است.