رسیدگی به پرونده دو رسانه متخلف

کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا برای رسیدگی به تخلف یک رسانه که به صورت غیرقانونی اقدام به انتشار فیلم سینمایی جنون کرده بود، در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ تشکیل شد و پس از بررسی مستندات و استماع توضیحات مدیر رسانه، تخلف رسانه را محرز و اقدام به صدور رای کرد.

بر این اساس، در راستای حمایت از مالکیت فکری آثار، رسانه موظف شد ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار هرگونه محتوای جدید خودداری و در این مدت رضایت مالک اثر را جلب کند، در غیر این صورت پس از اتمام مدت زمان تعیین‌شده، رسانه مذکور وفق قوانین و مقررات مسدود خواهد شد.

همچنین در خصوص رسانه دیگری که اقدام به نقض مقررات صدور مجوز کرده بود، کمیته ضمن دریافت دفاعیات رسانه به صورت کتبی و حضوری و طرح تخلف و ارائه مدارک و مستندات در جلسه رسیدگی، با در نظر گرفتن جهات مخففه رای خود را صادر کرد.

بر این اساس مقرر شد، به علت عدم تسلط و اشراف رسانه بر مقررات و دستورالعمل‌های ساترا، کاهش نیم امتیاز در شاخص‌های رتبه‌بندی و ارزیابی رسانه لحاظ شود.

لازم به ذکر است عدم توجه به تصمیمات کمیته و استنکاف از انجام آن و همچنین تکرار تخلف سبب تشدید تصمیمات متخذه در جلسات آتی خواهد شد.