ریاست ساترا

حوزه ریاست ساترا به منظور برقرارى تعاملات حاکمیتى و سازوکارهاى هم-تنظیم گرى بین دستگاه هاى مسئول ملى، اجرایى سازى سیاست هاى کمیسیون عالى تنظیم گرى، تهیه اسناد و گزارشات ملى و نقش فعال در راهبرى سیاست هاى کلان ملى در حوزه فضاى مجازى و رسانه است