ریاست ساترا

حوزه ریاست ساترا به منظور برقرارى تعاملات حاکمیتى و سازوکارهاى هم‌تنظیم‌گرى بین دستگاه هاى مسئول ملى، اجرایى‌سازى سیاست هاى کمیسیون عالى تنظیم‌گرى، تهیه اسناد و گزارش‌های ملى و نقش فعال در راهبرى سیاست هاى کلان ملى در حوزه فضاى مجازى و رسانه است.