اداره کل فناورى و سامانه هاى نوین

اداره کل فناورى و سامانه هاى نوین به منظور آینده نگرى تحولات سریع تکنولوژیک، تمهیدات لازم براى استفاده از نوآورى هاى تکنولوژیک در جهت تقویت نظام تنظیم گرى ملى و همچنین مقابله با تهدیدات ناظر به تحدید حکمرانى ملى، استاندارد سازى و ارزیابى توان فنى سرویس‌ها و نیز تسهیل گرى در دسترسى و تجهیز ارائه دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر به جدیدترین قابلیت هاى فنى این حوزه است