نظرسنجی

نظر به اهمیت موضوع تکریم و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبین برای بهبود مستمر خدمات رسانی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، با تکمیل فرم زیر، ما در این امر مهم یاری فرمایید. پیشاپیش از مساعدت جنابعالی قدردانی می شود.

  • در صورت تمایل این قسمت را پر کنید