سلسله جلسات ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

IMG 0048 - سلسله جلسات ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

به گزارش روابط عمومى ساترا؛ شنبه و دوشنبه هفته جارى، دفتر مطالعات تنظيم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار كرد.
در اين نشست، ضمن آشنایی با سوابق، زمینه ‌ها و ظرفیت ‌های یکدیگر، جهت تعامل هرچه بیشتر واحدهای ساترا با اين مراكز و توسعه همکاری ‌های علمی، ارتقای عملکرد دانش ‌محور ساترا و بهره‌ گیری از ظرفیت علمی کشور، بحث و گفت و گو شد.
قرار است اين نشست بصورت سلسله اى برگزار شود و ساترا بستر مناسبى را براى تعامل هرچه بهتر با گروه هاى دانش محور فراهم نمايد.
گفتنى است در اين نشست صميمانه كه به دعوت حمزه اميرى مدير مطالعات تنظيم گرى ساترا برگزار شد؛ سجاد هجرى و على رضا نظرى از مؤسسه سياست پژوهى و مطالعات راهبردى حكمت و خانم ها؛ عمادى و منظورى از پژوهشكده فضاى مجازى دانشگاه شهيد بهشتى حضور داشتند.

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.